Regulamin

Regulamin Ośrodka Narciarskiego

 1. Administratorem obiektu jest 
 2. Kupujący bilet przyjmuje do wiadomości i stosuje się do niniejszego regulaminu.
 3. Jazda na nartach i deskach snowboardowych odbywa się na własne ryzyko narciarza.
 4. Administrator informuje na stronie internetowej o godzinach funkcjonowania ośrodka.
 5. Stok narciarski przeznaczony jest wyłącznie dla narciarzy. Na stoku zabrania się jazdy na sankach, nartosankach, łyżwach, butach itp.
 6. Wyciąg narciarski służy do wwozu na szczyt.
 7. Huśtanie linami i orczykami, chodzenie oraz zjazd pod wyciągiem zabronione.
 8. Wyprzedzanie może następować z prawej jak i lewej strony wyprzedzanego z zachowaniem bezpiecznej odległości.
 9. Wybierając wariant zjazdu należy panować nad prędkością.
 10. Podczas jazdy pierwszeństwo mają osoby jadące wolniej i znajdujące się niżej od jadącego.
 11. Na trasie ma zastosowanie Międzynarodowy Dekalog Narciarza FTS oraz Kodeks Narciarski – tekst do wglądu w kasie.
 12. Na trasie zabronione jest: chodzenie pieszo, jeżdżenie na sankach i poruszanie się pojazdami mechanicznymi.
 13. Teren oznaczony taśmą i barierkami jest granicą trasy zjazdu. Zabrania się jazdy poza wyznaczonym obszarem.
 14. Dzieci do 7 lat mogą korzystać z obiektów pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.
 15. Dzieci i młodzież do 16 roku życia obowiązują kaski ochronne.
 16. Zabrania się korzystania z urządzeń sportowych osobom będącym w stanie nietrzeźwym i pod wpływem innych środków odurzających.
 17. Samodzielne rozpalanie ognia i palenie ognisk na terenie ośrodka i otaczającego go lasu zabronione.
 18. Dotykanie urządzeń elektrycznych jest zabronione i grozi porażeniem.
 19. Odpadki śmieci wyrzucamy wyłącznie do pojemników przeznaczonych do tego celu.
 20. Na trasie zjazdu i jej okolicy mogą poruszać się pojazdy i sprzęt ratowniczy, który ma bezwzględne pierwszeństwo podczas akcji ratowniczej.
 21. Przebywający na terenie ośrodka mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi, znaków i ostrzeżeń.
 22. Właściciele proszą użytkowników o poszanowanie urządzeń na stoku.

Regulamin wyciągów

 1. Z wyciągu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające podstawowe umiejętności jazdy na nartach lub deskach snowboardowych.
 2. Z wyciągu nie mogą korzystać osoby znajdujące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 3. Wjazd narciarzy ze stacji dolnej odbywa się niezwłocznie po rozpoczęciu jazdy przez poprzedniego narciarza.
 4. Wprzęganie narciarza może odbywać się tylko na peronie stacji dolnej.
 5. Zabrania się wprzęgania i wyprzęgania na trasie wyciągu.
 6. Wyprzęganie może odbywać się wyłącznie w wyznaczonej strefie stacji górnej.
 7. Zabrania się używania orczyka do przewozu więcej niż jednej osoby.
 8. Zabrania się używania orczyków do innych celów niż jazda wyciągiem, ponadto zabrania się jazdy z drążkiem holującym trzymanym w rękach, lub przy pomocy kijków narciarskich.
 9. Zabrania się jazdy przez bezpośrednie trzymanie liny napędowej.
 10. W czasie jazdy wyciągiem nie można zbaczać z wyznaczonej trasy ani wyprzęgać się i odjeżdżać z wyciągu.
 11. Jeśli w czasie jazdy nastąpi zatrzymanie wyciągu należy spokojnie odczekać na ponowne ruszenie lub zastosować się do poleceń obsługi.
 12. Zabrania się „rzucania” orczykiem w bok do kierunku jazdy. Należy również pamiętać, iż przejechanie peronu w kierunku konstrukcji stacji powoduje zadziałanie urządzeń bezpieczeństwa, a tym samym zatrzymanie wyciągu.
 13. Osoby niestosujące się do powyższych postanowień lub stwarzające w inny sposób zagrożenie nie będą dopuszczone do korzystania z wyciągu.
 14. Do jazdy poza kolejnością uprawnieni są: członkowie GOPR, pracownicy obsługi, pracownicy dozoru technicznego, inne upoważnione przez wydzierżawiających osoby.
 15. Zabrania się korzystania z wyciągu (ORCZYK II) w sobotę, niedzielę i święta osobom uczącym się.
KAMERY ONLINE